dimanche 17 avril 2011

Een pact voor de Euro en tegen de volkeren

De Europese Unie bereidt een nieuw plan van aanvallen voor om de crisis van het kapitalisme te doen betalen door de Europese bevolking. Achter deze oriëntaties die door de Europese Raad en onze regering wordt vastgelegd verbergt zich één van de meest hevige aanvallen tegen de Europese werknemers. Niemand praat erover. Of als er iets over wordt gezegd is het zo ingewikkeld dat niemand er iets van begrijpt.  De crisis en de competitiviteit zijn uitvluchten in de handen van de patronale organisaties en de Europese instellingen om ons sociaal model te ondermijnen. Zij duiden ons ‘de te volgen weg’: ‘de competitiviteit verbeteren’ door de overheidsuitgaven te verminderen en de permanente soberheid op te leggen.

Bij het lezen van de antisociale voorstellen van dit pact, verzetten wij ons tegen:

1. Een pseudodemocratisch en kapitalistisch Europa.

Het Europees Pact en de richtlijnen voor ‘economic governance’ geven de Europese instellingen meer macht. De Raad van Europa en de Europese Commissie willen de nationale parlementen vervangen. Aan hen nu om de begrotingen van de lidstaten te controleren en na te gaan of ze wel overeenkomen met het neoliberaal beleid van de Unie. Indien nodig zal de EU de lidstaten bestraffen met boetes. “Het pact is hoofdzakelijk toegespitst op gebieden die onder de nationale bevoegdheid vallen” en bedeelt “een sterke centrale rol toe voor de Commissie bij de monitoring van het nakomen van de verplichtingen”.

Tegen deze hold-up op de democratie en deze harmonisering naar beneden toe stellen wij de verbetering en de uitbreiding van ons sociaal model.

2. Verhoging van de arbeidstijd

De tekst dringt aan op de vermindering van de arbeidskost en de verhoging van de arbeidstijd om competitiever te zijn. Het document steunt ook een tewerkstellingsbeleid gericht op meer flexibiliteit. In 2008 al werd op het nippertje een richtlijn verworpen door het Europees parlement, die de wekelijkse arbeidstijd optrok tot 68 uur. Het is duidelijk dat dit ‘Pact voor de Euro’ het volmaakte kader biedt om deze aanval opnieuw op tafel te gooien.

Wij echter, eisen onmiddellijk de vermindering van de arbeidstijd, zonder loonsverlies en met bijkomende aanwervingen om het mogelijk te maken iedereen aan de slag te krijgen met een kwaliteitsvolle baan.

3. Een loonsvermindering en de vernietiging van het recht op werk

De aanval is recht voor de raap. Het Pact wil « maatregelen om de mechanismen inzake loonvorming, en, indien nodig, de mate van centralisering van de loononderhandelingen, alsook de indexeringsmechanismen te herzien ». De tekst roept op tot “maatregelen om ervoor te zorgen dat de loonakkoorden in de openbare sector de inspanningen inzake concurrentievermogen in de particuliere sector ondersteunen”. Het pact wil de lonen bevriezen en het indexmechanisme afschaffen net zoals de werking van collectieven onderhandelingen. Om dit te bereiken, namelijk de sociale harmonisatie naar beneden toe, zullen de lidstaten “ uitgaan van een vergelijking met de ontwikkelingen in de andere landen van de eurozone en bij de belangrijkste vergelijkbare handelspartners”. Business Europe, de Europese patronale organisatie verbergt haar intenties niet: “Indien de sociale partners willen dat hun autonomie wordt eerbiedigt, zullen ze op een verantwoordelijke manier moeten handelen. Wanneer het sociale dialoog niet werkt moeten de regeringen tussenkomen”.

Laten we strijden voor degelijke lonen, voor het behoud van de index, de vrijheid van collectieve onderhandelingen en van de vakbondsacties.

4. Een verhoging van de pensioenleeftijd en de aanmoediging van het pensioensparen.

De gezondmaking van de overheidsfinanciën, vereist volgens hen, dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken en diezelfde leeftijd nauwer te verbinden met de levensverwachting. De tekst valt ook het brugpensioen aan en pleit voor het pensioensparen als alternatief op het huidige pensioenstelsel. Het houdt helemaal geen rekening met de zware arbeid, noch met het verschil in levensverwachting tussen werknemers en bazen, noch met het verschil in levensverwachting in goede gezondheid die sterk de evolutie van de levensverwachting relativiseert. Wij weigeren elke privatisering van de pensioenen. Een recht voor iedereen mag geen privilege worden van enkelen.

Ja tegen het repartitiestelsel voor pensioenen. Nu hebben we duurzame en kwaliteitsvolle banen nodig voor de tienduizenden jongeren zonder werk en een degelijk pensioen voor de ouderen.

5.Een belastingstelsel in het voordeel van de grote fortuinen en de multinationals

Dit pact moedigt de toenadering aan van het nationale beleid op fiscaal vlak. De Raad vindt dat indien het nodig is de fiscale druk te doen stijgen, eerst en vooral de onrechtstreekse belastingen moeten worden opgetrokken en dat de basis van de heffing moet worden uitgebreid. Op een sluikse manier kondigt het pact aan dat men moet vermijden de meest rijken en de bedrijven te doen bijdragen. De BTW die alle burgers los van hun inkomen treft moet worden verhoogd.

Tegen deze fiscaliteit in het voordeel van de grootste fortuinen, stellen wij de versterking voor van een progressief belastingstelsel op Europees vlak, een rechtvaardige belasting van de bedrijven en van de financiële transacties en de afschaffing van de fiscale achterpoortjes.

José Barroso wenste een stille revolutie. Wij roepen alle burgers, vakbondsmilitanten, leden van verenigingen en allen die actief zijn in de civiele maatschappij om zich luidruchtig en vastberaden te verzetten tegen de aanvallen zonder voorga en de actiecomités te vervoegen

Algemene vergadering van de actiecomités. Woensdag 1 juni om 19u (plaats in Brussel nog nader te bepalen).

Wil je deze oproep ondersteunen stuur dan een mail met naam, voornaam, organisatie en woonplaats naar: comites.action.europe@gmail.com
De uittreksels komen uit de besluiten van Raad van Europa  - 24 en 25 maart 2011.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Publier un commentaire